Informatie

De schooltijden voor de verschillende groepen zijn als volgt:
Groep 1 en 2
maandag - donderdag: 08.45 uur - 12.00 uur en 12.45 uur - 15.00 uur.
woensdag: 08.45 uur - 12.15 uur.

Groep 3 t/m 8
maandag - vrijdag: 08.45 uur - 12.00 uur en 12.45 uur - 15.00 uur.
woensdag: 08.45 uur - 12.15 uur.

De ochtendpauze is van 10.30-10.45 uur. De middagpauze is van 12.00-12.45 uur. Tijdens de middagpauze blijft het grootste deel van de leerlingen eten op school.
Vanaf een kwartier voor schooltijd is een pleinwacht op het schoolplein aanwezig voor het houden van toezicht. Aan het einde van de schooldag wordt er op toegezien dat de leerlingen in de bus plaatsnemen, dan wel op eigen gelegenheid naar huis gaan.

Vakantie Datum
Herfstvakantie 16-10-2023 t/m 20-10-2023
Dankdag 01-11-2023
Kerstvakantie 25-12-2023 t/m 05-01-2024
Voorjaarsvakantie 19-02-2024 t/m 23-02-2024
Biddag 13-03-2024
Paasvakantie 29-03-2024 t/m 01-04-2024
Koningsdag 27-04-2024
Meivakantie 29-04-2024 t/m 03-05-2024
Hemelvaart 09-05-2024 t/m 10-05-2024
Pinkstervakantie 20-05-2024 t/m 22-05-2024
Zomervakantie 15-07-2024 t/m 23-08-2024

Verzuimprotocol
Bij ziekte van een van de kinderen delen de ouders dit mee aan de school door:

 • bij voorkeur voor 08.45 uur ziek te melden via Parro;
 • telefonisch contact op te nemen tussen 08.00-08.45 uur;
 • een e-mailbericht te sturen naar info@gvsandel.nl voor 08.45 uur

De school is wettelijk verplicht van de ouders de reden van verzuim te vernemen. We streven ernaar dat leerlingen die de school op een of andere manier niet kunnen bezoeken, het werk inhalen. Indien de reden van verzuim onduidelijk of niet wettig is, is de school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Dit wordt ook actief gedaan.

Verzuimbeleid
Elk kind moet elke schooldag naar school. Zolang het kind leerplichtig is, zijn de ouders hiervoor verantwoordelijk. In de wet is bepaald wanneer een kind niet naar school hoeft, namelijk:

 • als de school gesloten is;
 • als de leerling ziek is;
 • als godsdienstplichten moeten vervuld worden (bijvoorbeeld bid-/dankdag).

Ouders dienen hiervan mededeling te doen aan de school.

Daarnaast kan door de schooldirecteur vrijgegeven worden voor volgende redenen:

 • Verhuizing (maximaal 1 dag).
 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad:
  binnen de woonplaats van de leerling voor maximaal 1 dag;
  buiten de woonplaats van de leerling voor maximaal 2 dagen.
 • 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouder(s) en grootouder(s) voor maximaal 1 dag.
 • 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum van ouders en grootouders: maximaal 1 dag.
 • Als uw kind plichten vervult die voortvloeien uit godsdienst/levensovertuiging: maximaal 1 dag (bijvoorbeeld bid-/dankdag).
 • Ernstige ziekte van ouder(s), bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad: periode in overleg met de schooldirecteur. Bij meer dan 10 lesdagen verlof is de beslissing door de leerplichtambtenaar noodzakelijk.
 • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste t/m vierde graad.
 • Naar het oordeel van de schooldirecteur (andere) belangrijke redenen, vakantie verlof daargelaten. Dan dient wel een verklaring van een arts, psycholoog of maatschappelijk werker te worden ingeleverd, waaruit blijkt dat het verlof noodzakelijk is.

Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel worden gemaakt als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep (seizoengebonden) van (één van) de ouders/verzorgers. In dat geval mag de directeur éénmaal per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep en de verlofperiode van betrokken ouder blijken.
Dit alles dient schriftelijk aangevraagd te worden en er moet schriftelijk toestemming gegeven zijn door de directie.

Op onze school is vanwege onze identiteit en onze visie op gezag gekozen voor medezeggenschap zonder instemmingsrecht. We noemen dit de Adviesraad (AR). De AR bestaat uit vier leden. Twee ouders en twee personeelsleden.
De taak van de AR is vooral het Toezichthoudend en Uitvoerend bestuur, de directie en de schoolorganisatie te adviseren. Hiertoe is een reglement en statuut opgesteld waarin taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn uitgewerkt en zijn vastgesteld. Ook kunnen personeel en ouders de AR verzoeken een bepaald onderwerp te behandelen en een advies te formuleren. Van elke vergadering van de AR wordt verslag gedaan. Dit verslag wordt bij de eerstvolgende nieuwsbrief (aan de ouders) gevoegd.

Oudergeleding

Dhr. A.P.H. de Groot

Dhr. H.A.J. van der Ven

Personeelsgeleding

Mw. J.M.A. van de Geer

Mw. J.B. de Koning

Extern

Mw. Drs. B.C.A.M. van der Boom
b.c.a.m.vanderboom@driestar-educatief.nl

Intern

Mw. N.A. Duijster-Versteeg

Mw. J.B. de Koning

Stap 1:
Iemand met een klacht (zowel personeelsleden als ouders als andere belanghebbenden), niet zijnde de schooldirecteur, wendt zich met een klacht tot de schooldirecteur of vertrouwenspersoon. Indien deze zich tot de vertrouwenspersoon wendt, treedt de regeling vertrouwenspersoon in werking uit deze schoolgids.

Stap 2:
De schooldirecteur vraagt de betrokken klager of het een klacht betreft ten aanzien van een personeelslid. Als dat het geval is, vraagt de schooldirecteur de klager of het desbetreffende personeelslid van de klacht en de melding ervan aan de schooldirecteur op de hoogte is. Is dit laatste niet het geval, dan verwijst de schooldirecteur de klager naar het desbetreffende personeelslid of regelt hij een gesprek tussen klager en het betreffende personeelslid onder zijn begeleiding.

Stap 3:
Is het desbetreffende personeelslid reeds door de klager op de hoogte gesteld van de klacht en de melding ervan aan de schooldirecteur, dan staat de schooldirecteur de klager te woord.

Stap 4:
De schooldirecteur neemt het initiatief tot een vervolggesprek met de klager en het desbetreffende personeelslid teneinde tot overeenstemming of oplossing te komen.

Stap 5:
Indien de schooldirecteur met hen niet tot overeenstemming of oplossing komen, wendt de klager of de schooldirecteur zich tot de algemeen directeur. Hiervan doet de klager mededeling aan de schooldirecteur en andersom en andere direct betrokkenen.

Stap 6:
Betreft de klacht de schooldirecteur, dan proberen de klager en de schooldirecteur tot overeenstemming of oplossing te komen. Indien schooldirecteur en klager niet tot overeenstemming of oplossing komen, wendt de klager of de schooldirecteur zich tot de algemeen directeur. Hiervan doet de klager mededeling aan de schooldirecteur en andersom.

Stap 7:
De algemeen directeur informeert of de klager met de schooldirecteur de klacht heeft besproken en of geprobeerd is tot overeenstemming of oplossing te komen. Indien dit niet zo is, verwijst de algemeen directeur de klager naar de schooldirecteur of regelt hij een gesprek tussen klager en de schooldirecteur onder zijn begeleiding. De algemeen directeur informeert het schoolbestuur hierover.

Stap 8:
Indien het gesprek tussen de klager en de schooldirecteur heeft plaatsgevonden, staat de algemeen directeur de klager alleen te woord. De algemeen directeur stelt de schooldirecteur op de hoogte van de inhoud van het gesprek met de klager en verzoekt de schooldirecteur om informatie aangaande de klacht.

Stap 9:
De algemeen directeur neemt het initiatief tot een vervolggesprek met de schooldirecteur en het de klager teneinde tot overeenstemming of oplossing te komen. Dit dient uiterlijk binnen 6 weken na het indienen van de klacht plaats te vinden. De algemeen directeur informeert het schoolbestuur over het aangaan en over de uitkomst van dit gesprek.Indien de klacht over een identiteitsgebonden aspect gaat, wordt deze voorgelegd aan het schoolbestuur.

Stap 10:
Indien de algemeen directeur, de schooldirecteur en de klager niet tot overeenstemming of oplossing komen, kan de klager zich tot de landelijke klachtencommissie van de VBSO wenden. Indien de klacht niet naar tevredenheid kan worden opgelost, is er een procedure mogelijk bij de klachtencommissie van de VBSO, Postbus 162, 3900 AD Veenendaal, telefoon: (0318) 51 73 10. Deze procedure is opgenomen in het personeelsbeleidsplan en ter inzage op te vragen.

Onze school is aangesloten bij de Coöperatie ZWN. Via deze coöperatie is het bovenschools bestuur vormgegeven en wordt op het niveau van de schooldirecteuren intensief samengewerkt in het bovenschools MT. Er zijn acht scholen in de regio Zuidwest Nederland lid van de Coöperatie ZWN. Het College van Bestuur van de coöperatie is aangesteld als Uitvoerend Bestuurder op ieder van de acht aangesloten scholen, samen met de betreffende schooldirecteur. Vanuit de Toezichthoudend Besturen van de aangesloten scholen is een Raad van Toezicht gevormd om toe te zien op het werk van het College van Bestuur van de coöperatie en om als werkgever van het college te fungeren. Zij behartigen vooral de belangen van het geheel van de scholen naar buiten toe. De Toezichthoudend Besturen van de scholen houden toezicht op het reilen en zeilen van de eigen school. Het gaat om de scholen te Andel, Arnemuiden, Bruinisse, Goes, Katwijk, St. Philipsland, Stavenisse en Terneuzen. Adresgegevens: Coöperatie ZWN, p/a Albert Schweitzerlaan 6, 4281 LT Andel.

Vanuit het toezichthoudend bestuur van de school is één lid afgevaardigd naar de Raad van Toezicht van de coöperatie en één lid naar de Algemene Ledenvergadering.

Vanuit het toezichthoudend bestuur van de school hebben de volgende personen zitting in de coöperatie:

Algemene Ledenvergadering: dhr. R.D. van Tuijl

Raad van Toezicht: dhr. W.J. de Bruijn

www.cooperatiezwn.nl