Wie zijn wij?

De Ds. G. Voetiusschool is een reformatorische streekschool die de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid als grondslag heeft. Onze school is genoemd naar dominee Gisbertus Voetius (1589-1679). Gijsbert Voet (zijn oorspronkelijke naam) werd geboren in Heusden en is daar ook predikant geweest. Zijn geschriften en gedachtegoed vertolken de manier waarop we de Bijbel lezen en interpreteren.

Onze missie

We beschouwen het als onze missie om de ons toevertrouwde kinderen in overeenstemming met Gods Woord en de daarop gegronde belijdenisgeschriften te onderwijzen, te leiden, te vormen en hulp te verlenen en daarmee de grondslag te leggen voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs. Wij hopen hiermee te mogen bereiken dat de kinderen hun taak en opdracht in kerk, gezin en maatschappelijke samenleving zoeken te vervullen naar de eis van Gods Woord.

Onze visie

We hebben oog voor de totale ontwikkeling van het kind. Door middel van onderwijs dat gefundeerd is op Gods Woord en de daarop gegronde geschriften, het bijbrengen van fundamentele kennis voor het toekomstig functioneren in de maatschappij en het aanleren van fundamentele sociale vaardigheden om als lid van een gemeenschap dienend bezig te kunnen zijn. Elk kind heeft eigen talenten en gaven ontvangen. We willen hieraan recht doen door in ons onderwijsaanbod, waar mogelijk, rekening te houden met verschillen tussen kinderen.

Het Voetiushuis

Onze collectieve ambitie

Op onze school zijn we betrokken op elkaar. Onze schoolcultuur is gebaseerd op veiligheid en vertrouwen. Als teamleden, leerlingen en betrokkenen hebben we een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Door kennis te delen en onze verwachtingen naar elkaar uit te spreken helpen we elkaar, de leerlingen en de school als geheel verder en creƫren we samen een positieve, professionele en open schoolcultuur.

Dit willen we bereiken door te werken vanuit de basiswaarden die Gods Woord ons geeft en door onze kernwaarden toe te passen in de dagelijkse schoolpraktijk. We maken hierbij gebruik van de metafoor van het Voetiusshuis.

Onze kernwaarden

Zoals u kunt zien heeft het Voetiushuis vloerverwarming; die bestaat uit onze kernwaarden. Deze zorgen voor een aangenaam binnenklimaat in ons huis. Met onze kernwaarden laten we zien waarvoor we staan en hoe we met elkaar willen omgaan.

De kernwaarden geven richting aan ons handelen en nalaten. In het beeldmerk neemt de Bijbel een centrale plaats in. Ons doen en laten moet tenslotte gegrond zijn op Gods Woord.

Op de Ds. G. Voetiusschool...

icoon-verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid

... zijn alle bewoners verantwoordelijk voor eigen gedrag en werk
... zorgen we goed voor elkaar en spreken we elkaar op een goede manier aan
... zijn we verantwoordelijk voor (de ontwikkeling van) ons Voetiushuis

icoon-betrokkenheid

Betrokkenheid

... hebben we oog voor elkaar en voor de omgeving
... werken we samen aan een positief leer- en leefklimaat
... werken de bewoners samen met ouders en andere externen

icoon-balans-en-structuur

Orde en Structuur

... stemmen we regels en routines af
... spreken we duidelijke verwachtingen uit
... heerst er orde en rust

icoon-openheid

Openheid

... communiceren we actief en delen de bewoners successen en storingen
... leren we van elkaar
... ontmoeten we de ander

icoon-balans

Balans

... is er oog voor de ontwikkeling van hoofd, hart en handen
... is er een balans tussen inspanning en ontspanning
... zijn kennis en vaardigheden terug te zien in houding en gedrag

Benieuwd naar wie er in ons Voetiushuis werken?